سبک:  ای ایران ای مرز پر گهر

 

ای درمان درد عاشقان 

سکاندار کشتی جهان

عالم یول گوزلور ظهوریوه

یا مهدی یا صاحب الزمان

گل  ،،،، وور لوای آل عترتی بقیعه سن

افتخار و اقتدار و یارشیعه سن


ای درمان درد عاشقان 

سکاندار کشتی جهان

عالم یول گوزلور ظهوریوه

یا مهدی یا صاحب الزمان

گل  ،،،، وور لوای آل عترتی بقیعه سن

افتخار و اقتدار و یارشیعه سن

ای عالمه فرمانروا

جانلار سنه اولسون فدا

ایله ظهور

منشور بین‌الملل یاز آقا

وهابیان ریشه سین قاز آقا

 

ای فرزند پاک فاطمه

باخ دنیای پر تلاطمه

بیداد اوج ایتدی نهایته

گل ویر نولا ظلمه خاتمه

سن

ریشه کن ایله تتمه یهودینی

دوز قطاره خانواده سعودینی

ای حامل تیغ دو سر

ایله بو گون نهر جمر

چیخ پرده دن

قویما اورک لر دویونسون آقا

زهرا آنان بیر سویونسون آقا