سبک : منتظرت بودم

 

مژده عزیزان مژده نیمه شعباندی

 عالمی روشن ایدن جلوه جاناندی

 صاحب دوراندی/منجی انساندی مژده عزیزان مژده نیمه شعباندی

 عالمی روشن ایدن جلوه جاناندی

 صاحب دوراندی/منجی انساندی

 شکرایلیورم من سنه یاحضرت معبود

 دنیانی ایدوب باغ جنان مهدی موعود

 حجت داوردی /عالمه مفخردی

 هم دل وهمنام/ختم پیمبردی

 شادوخرامانم من/ شادوخرانانم

 آدینه قربانم من/آدینه قربانم

 عالم اولوب نورانی نورجمالیندن

 یرگویی گزسون والله یوخدی مثالیندن

 جاه وجلالیندن/هاشمی خالیندن

 هیچ گل بوگله گلشن خلقتده تای اولماز

 بیرآیدی بوآی هیچ بیله ایشیقلی آی اولماز

 تکدی بودنیاده/اول شه آزاده

 بیرگل زیبادی/گلشن زهراده

 شادوخرانانم من/شادوخرانانم

 آدینه قربانم من/آدینه قربانم

 دوزمدیلر بیرلحظه گویده فراقیندن

 گلدی ملکلر صف صف اوپسون ایاقیندن

 غنچه دوداقیندن/لاله یایاقیندن

 گهوارسینون دورسینه گلدی سپوله

 گاهی ایاقین گاهی الین تزتزاوپوله

 واررخ زیباسی/دیده شهلاسی

 سروی قویوب حیران/قامت رعناسی

 شادوخرانانم من/شادوخرانانم

 آدینه قربانم من/آدینه قربانم

 شهرسامرا همچون وادی سینادی

 زائراوشهرعشقه حضرت موسادی

 جمله حورادی/اوردانه غوغادی

 عشقیله اوراحوروملک گورنه گدوللر

 دیدارگل فاطمیه سبقت ایدوللر

 اوردانه غوغادی/محشرکبرادی

 رشک جنان خاکی/شهرسامرادی

 شادوخرانانم من/شادوخرانانم

 نورخداهی قالخور صورت ماهیندن

 یوسف اولوبدی حیران نازنگاهیندن

 حشمت وجاهیندن/صورت ماهیندن

 آفاقه سالوب نوروضیاروی جمیلی

 دریالرین هاردابیله واردراصیلی

 غنچه خنداندی/زیب گلستاندی

 عطروطراوتده/لاله رضواندی

 شادوخرانانم من/شادوخرانانم

 آدینه قربانم من/آدینه قربانم