سبک: بیات ترک (این پیروزی...)

 

البشارت ای عاشقان موسم صفا گلوب

عالمه بوگون آخرین حجت خدا گلوب

    اون ایکیمجی اختر سپهر سرمدی

    عرش و فرشی امرحقله روشن ایلدی

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان


البشارت ای عاشقان موسم صفا گلوب

عالمه بوگون آخرین حجت خدا گلوب

    اون ایکیمجی اختر سپهر سرمدی

    عرش و فرشی امرحقله روشن ایلدی

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان

 

       شاه ذوالکرم ، میر محترم

       زیب و زینت ، گلشن ارم

    ائدن جهنی پر از عدل و داد

    شه عزیز و مبارک نهاد

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان

 

دست بو سینه یوسف مه لقا ، یول آختارور

انبیابه جزمصطفی هکذا ، یول آختارور

    خدمتینده مفتخر جناب جبرئیل

    وارالینده بیر قدح شراب سلسبیل

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان

 

          گل مقامه باخ،احترامه باخ

         سامراده کی، ازدحامه باخ

            دیور هامی انبیا یکصدا

          جهانه وئردون صفا مرحبا

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان

 

یابن العسکری حجت منتَظَر ، هایانداسان

هی گلورگئچورجمعه لریوخ خبر ، هایانداسان

    چیخ کناره پرده دن سن ای گوزل آقام

   ذوالفقارالونده ثانی دن آل انتقام

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان

 

          حجت خدا ، شاه مقتدا

         خاک پایوه،  جانیمیزفدا

    هامی سنی سسلرای خوش خصال

   میسّر اولماز ندن بس وصال

    جان مهدی جان، بقیة الله ، مهدی جان