سبک:دل شده کانون صفا(استادسلیم)

 

ای گل گلزارصفا ، شه اقلیم وفا

نور چشم عرفا              مه ایوان عشق

قوت قلب ضعفا              گهر کنز خفا

 آدی امراضه شفا              اوزی درمان عشق

   حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن


 ای گل گلزارصفا ، شه اقلیم وفا

نور چشم عرفا              مه ایوان عشق

قوت قلب ضعفا              گهر کنز خفا

 آدی امراضه شفا              اوزی درمان عشق

   حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

 

خلقت دنیایه هدف           اوزی معنای شرف

 پسرشاه نجف              پسرفاطمه

مطلع الانوار خدا            بیزه خورشید هدا

آدینا شیعه فدا                  پسرفاطمه

حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

 

سفره ی زهرایه نمک         عالم عشقیده تک

 دین و قرآنه کمک                 آقاما جان فدا

وارث شمشیرعلی            یوزده انوار جلی

الی دورآلله الی               آقاماجان فدا

   حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

 

حضرت زهرا آناسی              شه خیبرآتاسی

اودی زهرا بالاسی             شرف ماسوا

یوسف مهپاره مدام               ائلیرفخرتمام

او شهه اولسا غلام                اودی فرمان روا

   حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

ای شه مه طلعت آقا           شرف خلقت آقا

قالموشوخ حسرتده  آقا         اوگوزل صورته

ایله عیان صورتیوی           شادائله امتوی

گورک اول طلعتوی              چاتاخ امنیته

   حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

 

سسلنرم جانم آقا              سنه قربانم آقا

ائله حیرانم آقا                او گوزل گوزلره

ای شرف آدم آقا               نوه خاتم آقا

تشنه دور عالم آقا              او شیرین سوزلره

حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

 

منتقم آل رسول          نور چشمان بتول

شیعه نی ایتمه ملول           سنه قربان اولوم

ائتگیله بایراملیق عطا         سائل آسوده یاتا

دردی درمانه چاتا              سنه قربان اولوم

حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن

 

فخریله خاک قدمین         بیلون ای اهل زمین

اوزی جبریل امین                    ائلیرتوتیا

سسله که وار دردون اگر   آدی هردرده دگر

بیلموسن ایندی مگر               آدی دورکیمیا

   حجت حیّ ازلی آقایا بن الحسن

   حضرت زهرا گوزلی آقایا بن الحسن