سبک : الله اکبر خمینی رهبر

 

علی اکبر   شبه پیمبر

توماه لیلایی عزیز زهرایی

مولودزیبایی توجان بابایی

برمادرت لیلا تو نور هردو عین هستی

شبه جناب مصطفی ابن الحسین هستی

یاعلی اکبر علی اکبر   شبه پیمبر

توماه لیلایی عزیز زهرایی

مولودزیبایی توجان بابایی

برمادرت لیلا تو نور هردو عین هستی

شبه جناب مصطفی ابن الحسین هستی

یاعلی اکبر ۸

 

ای پور حیدر   یا علی اکبر

سن جان زهراسن سن ماه لیلا سن

شهرمدینه ده خورشیدزیباسن

دلبند پاک حضرت زهرا وحیدرسن

سن اشبه الناس وسلاله ی پیمبرسن

 

ماه دل آرا خورشید زیبا

فاطمیه جانسان هم روح وریحانسان

معنای رشادت معنای ایمانسان

ای افتخار حضرت ارباب علی اکبر

ارشدترین فرزند ودرناب علی اکبر

 

درده دواسن  کان وفاسن

سن نور هر دلسن حلال مشکل سن

باب کرامتسن امید سائل سن

خوش گلدون ای زهرا نگاری دلبر زینب

بوگجه ایلور زمزمه گوزل آدون هرلب