نه گوزل طفلیدی بو  گوزلری ایلور صحبت

نفسندن یایلور عالمه روح رحمت

صف مژگانی،یوزی زلفی،شرافت باغیدی

بالاجا پیکرینون سینه سی همت داغیدی


نه گوزل طفلیدی بو  گوزلری ایلور صحبت

نفسندن یایلور عالمه روح رحمت

صف مژگانی،یوزی زلفی،شرافت باغیدی

بالاجا پیکرینون سینه سی همت داغیدی

قوللاری سرو خرامان و وفا شاخه سی دور

ناله سی معرفتین نغمه سینون ئوز سسی دور

قامتی علم و عمل خانه سینون پایه سی دور

عضوینون تک تکی قران مبین آیه سی دور

باخیشیندان بیلینور صاف دل و صادقدی

گوزی اوسته مژه سی تیره دل عاشقدی

خیمه ی عشق و شرافتدی خم ابروسی

عرشیده اهل جنان مشتری پابوسی

لب لعلینده گل ناز تبسم واردی

طفلدور بهره سی یوخدور هله گرچه سوزدن

خاتم مرسله اوخشور ولی یوزدن گوزدن

باباسی عالم اسلامیده پیغمبریدی

لقبی اشبه مرسل ئوز آدی اکبریدی

سنّی اصغر آدی اکبر عُرفا مولاسی

لیلینون بند دلی،عمری،گونی،دنیاسی

آتانون گوزلرینون نور ضیاسی،دیدی

آنانون قلبینده عشق و سخن و امیدی

دامن عصمت لیلاده در ارزنده

معرفت زمره سینه طره لری پرونده

ادب وحسن جمیلینده جمایللره باش

عرشیان محضر پاکینده کنیز و قره واش

وصفینی مدح ائلین علم وادب استادی

یوز گویان در گه پاکینده هزاران «هادی»