سبک : گل ای امید دل منتظران

 

ای زینت باغ جنان ابوالفضل

خوش گلموسن ای قهرمان ابوالفضل

سن افتخار عترت پیمبر

صفای قلب شیعیان ابوالفضل

شمس منور آقا   -  شیعیه دلبر آقا

حیدره گُل بالا سن -    عالمه سرور آقا

ای اهل بیتون سقّاسی   -سخا و غیرت دریاسی

اولسون جهانه بشارت بشارت

میلاد عباس مبارک مبارک


 ای زینت باغ جنان ابوالفضل

خوش گلموسن ای قهرمان ابوالفضل

سن افتخار عترت پیمبر

صفای قلب شیعیان ابوالفضل

شمس منور آقا   -  شیعیه دلبر آقا

حیدره گُل بالا سن -    عالمه سرور آقا

ای اهل بیتون سقّاسی   -سخا و غیرت دریاسی

اولسون جهانه بشارت بشارت

میلاد عباس مبارک مبارک

 

الله علیَّ  بیر گوزل آی ویروب

شجاعتینده حیدره تای ویروب

گوزلری شهلا نجه قامتی وار

امُّ البنینه عباسی پای ویروب

ای هامی درده دوا -  ای الی الدن اوجا

ام بنین بالاسی    -  شافع یوم جزا

ای اهل بیتون سقّاسی-   سخا و غیرت دریاسی

اولسون جهانه بشارت بشارت

میلاد عباس مبارک مبارک

 

قارداشینه یاور و یا ر اولاجاق

ساقی اولوب هامیا سو ویره جاق

تل اوسته چون شیر خدا دایانوب

شمرین امان نامه سینی جیره جاق

سرور اهل جهان-  حامی حق طلبان

مرحبا غیرتیوه -  ساقی تشنه لبان

 

ای اهل بیتون سقّاسی - سخا و غیرت دریاسی

اولسون جهانه بشارت بشارت

میلاد عباس مبارک مبارک

 

برج ولایتده اَختَر ابوالفضل

کشتیِّ اسلامه لَنگر ابوالفضل

قارداشینون با وفا یاری آقا

لشگر عشقه سر لشگر ابوالفضل

ثارُِ اللَّهه همسنگردی -  فرزند شاه خیبردی

حضرت زهرا عزیزی -  نور دل پیغمبردی

ای اهل بیتون سقّاسی-   سخا و غیرت دریاسی

اولسون جهانه بشارت بشارت

میلاد عباس مبارک مبارک

 

اوز جانینی قربان ویرر ابوالفضل

مریضلره درمان ویرر ابوالفضل

صدق دِلیلَن چاقور سان گر اونی

کرببلا احسان ویرر ابوالفضل

شمس منور آقا   -  شیعیه دلبر آقا

حیدره گُل بالا سن -    عالمه سرور آقا

ای اهل بیتون سقّاسی-سخا و غیرت دریاسی

اولسون جهانه بشارت بشارت

میلاد عباس مبارک مبارک