کیمدی بو نور رخی شمس فروزانه دگر

قامت  بی مثلی سرو خرامانه  دگر


کیمدی بو نور رخی شمس فروزانه دگر

قامت  بی مثلی سرو خرامانه  دگر

کعبه زاد اوغلودی زهرای مطهر بالاسی

حسنون همرهی دور بیر توکی مین جانه دگر

دوزدی یوخدور دلی تادرک اولونا گفتاری

آغلاماق صوتی ولی بلبل دستانه دگر

ای نویدا بو سوزی شک ایلمه دفتره یاز

بشیگی بو بالانون کاخ سلیمانه دگر

ترپدور گه بشیگین فاطمه گه روح الامین

یات بالام صوتی یقین عالم امکانه دگر

گه آلور نایبینی شیر خدا آغوشه

همتون سویلور اوغول لشگرمردانه دگر

بیت حیدرده گوروب تا آقامی حور و ملک

تار مویی دیدیلر روضه ی رضوانه دگر

لبی غنچه یوزی گول قامتی چون سرو سهی

سر به سر پیکری مین باغ و گلستانه دگر

کیم آلا بوسه لبین دن ایدر احساس یقین

لب پیمانه می لب لره مستانه دگر

آلدی   تا  ختم نبی   بو  بالانی  آغوشه

توکدی گوز یاشی کی هر قطره سی مرجانه دگر

عرض ایدوب فاطمه توکدون ندورعلت یوزه اشگ

دیدی بیر سوز یاراسی نیزه و پیکانه دگر

دیدی ئوپدوم بوغازین علتی وار نازلی بالا

روز  عاشور بو حلق خنجر  برانه دگر