جلوۀ شمس وقَمر دنیانی گُویچک لَندیرر

جوهراولسا شعریده دیوانی گویچک لَندیرر


جلوۀ شمس وقَمر دنیانی گُویچک لَندیرر

جوهراولسا شعریده دیوانی گویچک لَندیرر

عشق ئوزی بیرکلمه دی باطنده مین تفسیری وار

سوز فصیح اولسا یقین معنانی گویچک لندیرر

چشم بلبلده قَفَس پیراهن گل گورسَنَر

آه مجنون مَحمل لیلانی گویچک لندیرر

یوسفی خوشنام ایدن زیبائی صورت دَگل

پاکی پیراهنی زندانی گویچک لندیرر

رونق آرترماز دیار درده بیر، بیت الحَزَن

اشک یعقوبِ نَبی کنعانی گویچک لندیرر

خال لب هر چند صورتده ملاحت خلق ایدر

تیغ اَبرولردی که ، سیمانی گویچک لندیرر

تیرمژگانون نه دور تاثیری نا بینا گوزه

چشم آهو وَشدی که مژگانی گویچک لندیرر

صورت ظاهرگوزلده اولسا، چرکین لیک تاپار

جلوه ایماندی که انسانی گویچک لندیرر

وادی عشقون غباری پارچا پارچا نوریدور

نوریلن همرنگ اولان دنیانی گویچک لندیرر

چوخ دیمه بیرکهنه پیراهن گیوب مولا حسین

کهنه پیراهن مگرمولانی گویچک لندیرر؟

نورعشق فاطمه ایدی اولدی کوینگ اوغلینا

بیرنخی بو کوینگون رضوانی گویچک لندیرر

گوهر عشقی دوز عاشق گنج غیرتدن تاپار

نَعرۀ اَمواجیدور دریانی گویچک لندیرر

غیرتیدی زینبون مقتلده دوتدی خنجری

بیلدی بو ایثاریلن قرآنی گویچک لندیرر

ناب ارادت"سیفینون"شعرین ایدوب زینب پَسند

بَندبَندی محفلِ جانانی گویچک لندیر