سبک : ماه دل آرا بیا یوسف زهرا بیا

 

ای آدی  زیبا حسین                             ماه  دل  آرا حسین    

مجلس جَشنون بیزه                      جنت   العلا حسین

 

عرش و فلک لر دیور

غملی  اورک لر دیور

گویده  ملک لر دیور

« آدیوه قربان حسین »

سالما اورک فاصله -  سسله آلارسان صله

سنده دئنن صدقیله آدیوه قربان حسینای آدی  زیبا حسین

ماه  دل  آرا حسین    

مجلس جَشنون بیزه

جنت   العلا حسین

 

عرش و فلک لر دیور

غملی  اورک لر دیور

گویده  ملک لر دیور

« آدیوه قربان حسین »

سالما اورک فاصله -  سسله آلارسان صله

سنده دئنن صدقیله آدیوه قربان حسین

 

 

یاندی شَرف مشعلی

نوری اولوب منجلی

عالمه گلدی بوگون

 بَضعِة  جان  علی

 

فاطمه ریحانه سی

نوگل  و دردانه سی

اِئل  هامی  دیوانه سی

« آدیوه قربان حسین »

سالما اورک فاصله -  سسله آلارسان صله

سنده دئنن صدقیله آدیوه قربان حسین

 

 

 

شاهلارا  شاهلیخائدر

اصغریوون    نوکری

لایقِ جنتدی  چون 

درگهیوون    چاکری

 

بوسوزی حاتم دیور

یکسره   عالم دیور

حضرت خاتم دیور

« آدیوه قربان حسین »

سالما اورک فاصله -  سسله آلارسان صله

سنده دئنن صدقیله آدیوه قربان حسین

 

شأن و شرف آیه دی 

سن آقا جان سوره سن

آندولا  زهرایه  کی 

نابغه ، اوستوره سن

 

عرش  خدا ماهی سن

سینه لرین  آهی سن

جنته ده  شاهی سن

« آدیوه قربان حسین »

سالما اورک فاصله -  سسله آلارسان صله

سنده دئنن صدقیله آدیوه قربان حسین

 

خامس  آل  عبا

آدیوه جانلار فدا

جان ابوالفضل اله

دردلره  مولا دوا

 

 

شمع شبستانی سن

ماه  درخشانی  سن

شیعه لرین  جانی سن

« آدیوه قربان حسین »

سالما اورک فاصله -  سسله آلارسان صله

سنده دئنن صدقیله –آدیوه قربان حسین