دستگاه : بیات ترک 

حجة الوداع شیعه لر دردینه، دوا گلوب

ایهاالرسول ویر خبر عالمه، صفا گلوب

پرچم ولایتی لوای دین ایله

ئوزیرینده مرتضانی جانشین ایله

یا مرتضی علی علی یا مرتضی 2

 


حجة الوداع شیعه لر دردینه، دوا گلوب

ایهاالرسول ویر خبر عالمه، صفا گلوب

پرچم ولایتی لوای دین ایله

ئوزیرینده مرتضانی جانشین ایله

یا مرتضی علی علی یا مرتضی 2

امته یتور بو بشارتی

مرتضایه ویر حکم دولتی

علینی خلقه امیر ایلسن

پیام دینه سفیر ایلسن

یامرتضی علی علی یا مرتضی 2

قویدی باشه تاج ولایت علی. امیرعشق

مصطفی یرینده اولوبدی علی. وزیرعشق

بیعت آلدی مرتضایه مصطفی اوگون

نعمتین تمام ادوبدی چون خدا اوگون

یامرتضی علی علی یا مرتضی 2

کامل اولدی دین شاد اولوب علی

اولدی عالمه مرتضی ولی

غدیر اولوبدی حرا تک جلی

بویوردی بخ"هامی یاعلی

یامرتضی علی علی یا مرتضی 2