منجی عالم اگر چه از نظرها در خفاست

او ولی الله الاعظم حجت حی علاست


منجی عالم اگر چه از نظرها در خفاست

او ولی الله الاعظم حجت حی علاست

اونشان نور واحد پرتو مرآت حق

مصلح روی زمین،آیینه ی ایزد نماست

هادی کل جهان و رهنمای عالمین

خلقتی را ظل رحمت چون ز لطف کبریاست

مظهر تقوا وایمان وی شه والا مقام

معدن جود وسخا و شوکت و صدق صفاست

گوهر دریای حکمت،در  درج معرفت

گوهر گنج حقیقت نور عین اوصیاست

چشمه ی احیای دین حضرت ختمی مآب

مجری احکام و آیین افتخار اولیاست

ماه و انجم غرق نور میر میران که چون

جلوه ی ماه رخش روشن تر از شمس و ضحاست

عزت کون و مکان پادشه ملک ولا

خسروی از نزهت پنج تن آل عباست

دره التاج انام، وی قره العین علی

در دو عالم نور چشم حضرت خیر النساست

باتشکر بهمن جعفری زینجناب