گیرم که رد کنی دل مارا، خدا که هست
باشد،!! محل نده ، قسم مرتضی که هست


ادامه مطلب ...